نام آهنگ

آهنگساز

خواننده

شاعر - ترانه سرا

محلی

مایه

1- آذربايجان

روح اللّه خالقی

عبدالعلی وزيری
غلامحسين بنان

رهی معيری

----

شور

2- آراز

----

----

----

ترانه آذربايجانی

افشاری

3- آشفته حالی

علی تجويدی

دلکش

معينی کرمانشاهی

----

شور

4- الهه ناز

اکبر محسنی

بنان

کريم فکور

----

دشتی

5- ای ايران

روح اللّه خالقی

بنان

حسين گل گلاب

----

دشتی

6- برگ خزان(بيداد زمان)

پرويز ياحقی

مرضیه

بيژن ترقی

----

بيات اصفهان

7- پرند شوشتری

قديمی

محمد رضا شجريان

دوبيتی از باباطاهر

----

شور

8- تصنيف کاروان
(تنها ماندم)

مرتضی محجوبی

بنان

رهی معيری

----

دشتی

9- تو بيو

----

محمد نوری
پری زنگنه

----

ترانه محلّی بختياری

مينور

10- چوپان

----

محمد نوری

محمد نوری

آهنگ شرقی

مينور

11- ربابه جان

----

دلکش

----

ترانه محلّی مازندران

شور

12- رنگ آذربايجانی

----

----

----

----

مينور

13- زهره

مجيد وفادار

داريوش رفيعی

جهانگير تفضيلی

----

سه گاه

14- سلام صبحگاهی

حسن کسايی

----

----

----

چهارگاه

15- شانه

عباس شاپوری

پوران

ناصر رستگارنژاد

----

مينور

16- شمع شبانه

مجيد وفادار

داريوش رفيعی

معينی کرمانشاهی

----

بيات ترک

17- غوغای ستارگان

همايون خرّم

پروين

کريم فکور

----

مينور

18- کاروان

ابوالحسن صبا

----

----

----

دشتی

19- کوهستان
(می خوام برم کوه)

----

پری زنگنه

----

آهنگ محلّی کردستان

بيات اصفهان

20- مجنون تو

انوشيروان روحانی

مرضیه

جواهری وجدی

----

بيات 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine